Veřejné obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ ÚSTANOVENÍ

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Firmsport.cz a Czech Escape.cz.  (dále rovněž „Podmínky“) upravují smluvní vztahy a veškeré vztahy, v jejichž rámci bylo na Podmínky odkázáno, mezi společností Czech Escape.cz, Firmsport.cz, Pobřežní 6/58, Praha 18600, IČ: 760 39 871, a Czech-escape.cz Veronika Nováčková, IČ 10849165 ,  se sídlem Kosice 56, Chlumec nad Cidlinou, 503 51 (dále jen: „správce“). (dále jen jako „Společnost“ nebo také „prodávající“) a fyzickými osobami, které jsou v závazkovém či obdobném vztahu k prodávajícímu v postavení kupujícího, odběratele zboží, výrobků, či služeb či osoby činící úkony směřující k vytvoření závazkového vztahu s prodávajícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím webových stránek www.czech-escape.cz a  prostřednictvím komunikace s oprávněnými zástupci prodávajícího.

1.2 Podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží či služby od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Pokud se v těchto Podmínkách hovoří o zboží, mají tyto Podmínky na mysli dárkové poukazy (vouchery), které prodávající prodává prostřednictvím své webové stránky a na svých provozovnách, jakož i další upomínkové předměty, nabízené prodávajícím na svých provozovnách.

Pokud se v těchto Podmínkách hovoří o službách, mají Podmínky na mysli provozování a pronájem tzv. únikových  her, které prodávající nabízí a provozuje na svých provozovnách a nabízí rezervace na těchto hrách prostřednictvím své webové stránky a na svých provozovnách.

Pokud se v těchto Podmínkách hovoří o kupní smlouvě, mají tyto Podmínky na mysli: (i) kupní smlouvu na dárkové poukazy (vouchery) a další upomínkové předměty, které prodávající prodává prostřednictvím své webové stránky a na svých provozovnách; a dále smlouvu, kterou prodávající uzavírá s kupujícím v rámci provozování tzv. únikových ážitkových her nabízených prodávajícím svých provozovnách.

1.4 Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek.

1.5 Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, nedohodnou-li se kupující a prodávající jinak.

1.6 Znění Podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Společnost si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění Podmínek a to zveřejněním aktuálního znění Podmínek na webových stránkách Společnosti www.czech-escape.cz.  Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

 1. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

2.1 Na základě vyplnění nezbytných údajů a informací v registračním formuláři rezervačního systému prodávajícího na webové stránce prodávajícího může kupující provádět objednávání zboží a služeb (dále jen „registrační formulář“).

2.2 Při vyplňování registračního formuláře na webové stránce prodávajícího a při objednávání zboží a služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v registračním formuláři je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v registračním formuláři a při objednávání zboží a služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Kupující bere na vědomí, že registrační formulář ve webovém rozhraní Czech escape nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího (např. údržba a servis rezervačního systému), popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob (například provozovatel platební brány, atd.).

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY / REZERVACE SLUŽBY

3.1 Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní Czech escape je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“) se nepoužije. Přístup na webové rozhraní  a používání služeb a odkazů na těchto stránkách uváděných jsou na výlučném uvážení a odpovědnost kupujícího.

3.2 Webové rozhraní obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb a souvisejících nákladů.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tyto informace jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Ceny za služby se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené hře, konkrétním času dané rezervace služby a rovněž v závislosti na počtu osob. Konkrétní cena je uvedena v rezervačním systému na webovém rozhraní a k nahlédnutí ve všech provozovnách prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Pro objednání zboží/rezervaci služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– objednávané službě, termín rezervace, specifikace času

– způsobu úhrady kupní ceny zboží

3.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „REZERVOVAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud nebude kupujícímu doručeno potvrzení a objednávky na elektronickou adresu kupujícího do 24 hodin od provedení objednávky, je kupující povinen kontaktovat prodávajícího a požádat jej o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Ustanovení článku 14.2 níže tímto není dotčeno.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atd.) si hradí kupující sám.

3.9 Při objednání dárkového voucheru je kupující oprávněn si tento dárkový voucher objednat buď v elektronické podobě (obdrží dárkový voucher ve formátu PDF s unikátním rezervačním kódem, který se vyplní do rezervačního formuláře v okamžiku uplatnění dárkového voucheru.

3.10 V případě, že kupující zarezervuje příslušnou službu (hru) ve zvoleném čase/zvolené provozovně prodávajícího/se zvoleným počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí kupujícího dojde ke změně počtu hráčů/ změně zvolené hry/změně zvoleného termínu (v důsledku čehož dojde ke snížení konečné ceny kupní ceny v daném případě), případný přeplatek vzniklý na straně kupujícího se kupujícímu nevrací.

3.11 V případě, že kupující zarezervuje příslušnou službu (hru) ve zvoleném čase/zvolené provozovně/se zvoleným počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí kupujícího či kohokoliv v jeho týmu dojde ke změně počtu hráčů/ změně zvolené hry/změně zvoleného termínu (v důsledku čehož dojde ke zvýšení konečné ceny kupní ceny v daném případě), kupující je povinen vzniklý nedoplatek prodávajícímu uhradit, a to v hotovosti před zahájením příslušné hry.

3.12 V případě zarezervování termínu pro příslušnou službu (hru) na rezervačním systému prodávajícího je kupující si oprávněn zvolit z následujících variant úhrady: (i) uhradit rezervační poplatek,  (který bude následně odečten z celkové kupní ceny za službu) a zbývající část kupní ceny následně uhradit před zahájením rezervované služby (hry); nebo (ii) uhradit celou částku kupní ceny v okamžiku potvrzení své rezervace v rezervačním systému prodávajícího.

3.13 Pokud kupující zruší svou rezervaci pro zvolenou službu déle než 24hodin před rezervovaným termínem, prodávající mu vrátí 100% kupujícím uhrazené kupní ceny. Pokud kupující zruší svou účast méně než 24hodin před zahájením rezervované služby (hry), prodávající je oprávněn kupujícímu naúčtovat rezervační poplatek, jako sankční poplatek za zrušenou rezervaci a tuto částku si započíst vůči kupujícím uhrazenému rezervačnímu poplatku.

3.14 Pozdní příchody na rezervovanou službu (déle než 5 min po rezervovaném termínu) nejsou přípustné. V případě zpoždění kupujícího delším než 15 minut po termínu zahájení příslušné služby (hry) začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry bez ohledu na přítomnost účastníka a bez nároku na vrácení kupní ceny či její části. V případě, že účastník má zpoždění, může mu být umožněn vstup na únikovou hru v náhradním termínu dle časových možností, nebo s následující skupinou, vše na základě výlučného uvážení operátora či vedení Společnosti.

3.15 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit jakoukoliv rezervaci s plnou náhradou kupujícím uhrazené kupní ceny.

3.16 Týdenní rozvrhy poskytovaných služeb (her) se mohou vzájemně lišit a měnit na základě rozhodnutí vedení prodávajícího.

3.17 Skupinové rezervace a akce jsou vítány a mohou být předmětem zvýhodněných cenových nabídek. Pro bližší informace prosím kontaktujte Společnost, a to buď mailem: info@firmsport.cz  nebo telefonicky: 777 824846. Prodávající je v případě teambuildingových aktivit požádat kupujícího o zálohovou platbu předem celkové kupní ceny za dodávané zboží/služby. Pokud nebude záloha kupujícím uhrazena nejpozději 3 dny před sjednaným termínem dodání zboží/služeb, je prodávající oprávněn rezervaci na předmětnou teambuildingovou aktivitu bez náhrady zrušit.

 1. DÁRKOVÉ POUKAZY (VOUCHERY)

4.1 Dárkové poukazy (vouchery) prodávajícího vystavené a prodávané prodávajícím jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 NOZ. Dárkovým poukazem je kupující, který dárkový poukaz předloží v kterékoliv z provozoven prodávajícího, oprávněn k absolvování jedné únikové hry dle svého výběru spolu s jím zvolenými osobami, avšak nikoliv v počtu převyšujícím celkem 6 osob.

4.2 Není-li na dárkovém poukazu uvedeno jinak, dárkový poukaz platí po dobu šesti měsíců ode dne vystavení.

4.3 Ceny dárkových poukazů a jejich druhy a způsoby použití se mohou na jednotlivých provozovnách prodávajícího a v čase jejich použití lišit. Z tohoto důvodu platí, že pokud cena zakoupeného dárkového poukazu převyšuje cenu kupujícím zvolené únikové hry na zvolené provozovně prodávajícího, případný rozdíl v ceně se kupujícímu nevrací. Pokud hodnota dárkového poukazu nedosahuje ceny zvolené únikové hry, kupující je povinen rozdíl v kupních cenách doplatit, a to bezhotovostně nebo v hotovosti před zahájením zvolené služby na příslušné provozovně prodávajícího.

4.4 Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi vyhlášenými prodávajícím či individuálně nabízenými kteroukoliv z provozoven prodávajícího.

 1. DORUČOVÁNÍ

5.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

5.2 Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: Firmsport.cz,  Pobřežní 6/58, Praha 186 00

Adresa elektronické pošty: info@czech-escape.cz, telefon: 777 824846

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Cenu zboží/služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. a) v případě osobního odběru objednávky/ osobní návštěvy a využití služby kupujícím v kterékoliv z provozoven prodávajícího;

– v hotovosti v provozovně prodávajícího zvolené v objednávce (vždy před zahájením příslušné únikové hry);

 

 1. b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

6.2 Společně s kupní cenou je kupující (v případě objednávky dárkového poukazu) povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a náklady dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření kupní smlouvy.

6.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Objednávka je zpracována až po připsání příslušné částky na účet prodávajícho.

6.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

6.6 Případné slevy z ceny zboží/služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu/potvrzení. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. V případě doručení prostřednictvím přepravce vystaví prodávající daňový doklad – fakturu/potvrzení po obdržení objednávky a přiloží ho ke zboží. V případě doručení prostřednictvím osobního odběru v provozovně prodávajícího vystaví prodávající daňový doklad – fakturu/potvrzení po uhrazení ceny zboží a předá ho společně se zbožím.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 NOZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží/služeb, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.2 Nejedná-li se o případ uvedený v článku 7.1 Podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené shora. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu Podmínek.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího Czech Escape, Pernerova 412/6 nebo na info@czech-escape.cz,

7.3 Kupující má právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu i částečně, vrácením části zboží.

7.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 7.2 Podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.5 V případě odstoupení od smlouvy dle článku 7.2 Podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (nedohodnou-li se na jiném způsobu vrácení peněžních prostředků). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.6 Nárok na náhradu újmy vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.7 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.8 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 3. c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 4. d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 5. e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3 Ustanovení uvedená v článku 9.2 Podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

9.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Czech Escape Pernerova 412/6, Praha 8.

9.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží nabízenému prodávajícím zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

10.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

10.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2 Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, prodávající informuje kupujícího, že jím nabízené zboží a služby mohou vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies, což jsou soubory dat, které naše servery ukládají v prohlížeči kupujícího k uchování informací o nastavení kupujícího v rámci služeb poskytovaných prodávajícím. Bez těchto cookies nebudou služby prodávajícího fungovat správně a nebudou si moci „zapamatovat“ žádné nastavení kupujícího a jeho preference. Pro tento účel jsou cookies využívány po celém světě a používají je dnes již prakticky všechny webové stránky. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Prodávající nepoužívá tzv. cookies pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Zboží a služby prodávajícího jsou poskytovány prostřednictvím tohoto webu: www.czech-escape.cz

11.3 Prostřednictvím webových služeb prodávajícího mohou být v prohlížeči kupujícího ukládány i cookies provozovatelů reklamních systémů za účelem remarketingu, nebo pro zobrazování reklamy, které je pro kupujícího relevantnější.

11.4 Používáním webových stránek prodávajícího souhlasí kupující s užitím cookies. Tyto mohou být kupujícím vymazány nebo jejich používání kupujícím předem odmítnuty volbou v příslušném nastavení ve prohlížeči kupujícího. Pokud tak kupující učiní, může být nucen nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když webové rozhraní prodávajícího, a některé služby a funkce nemusí správně fungovat.

 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

12.1 Nezbytnou podmínkou účasti kupujícího v jakékoliv službě (hře) provozované prodávajícím je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel, a to nejen kupujícím, ale všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního vztahu se Společností na základě jejich uskutečněné rezervace příslušné únikové hry učiněné kupujícím, či kteroukoliv třetí osobou na základě dohody či pokynu kupujícího či rezervace učiněné ve prospěch kupujícího (dále též jako “účastník”). Účastník tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny operátora příslušné únikové hry, může být vyloučen z provozovny prodávajícího na základ rozhodnutí operátora či vedení Společnosti bez nároku na vrácení uhrazené kupní ceny či její části.

12.2 Před vstupem do příslušné únikové hry, účastník je povinen podepsat prohlášení potvrzující skutečnost, že byl seznámen se všemi bezpečnostními a provozními pravidly a zavazuje se je dodržovat (“prohlášení účastníka”). Bez podpisu prohlášení účastníka nebude možné příslušného účastníka vpustit do rezervované únikové hry (bez nároku na vrácení uhrazené kupní ceny či její části).

12.3 Účastník se účastní v únikové hře na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

12.4 Únikové hry provozované prodávajícím obsahují napínavé a do určité míry stresující či lekavé prvky a situace. Tyto prvky a situace jsou součástí hry a daného příběhu a žádný z účastníků se v průběhu trvání únikové hry nedostane do skutečně nebezpečné situace. V průběhu trvání každé únikové hry budou účastníci vizuálně a akusticky monitorováni zkušeným operátorem dané hry, a to prostřednictvím odposlechů a video přenosů z dané hry.

12.5 Všechny provozovny prodávajícího jsou monitorovány průmyslovými kamerami. Tyto nahrávky jsou automaticky smazány. Tyto nahrávky mohou být Společností využity pouze z důvodů ochrany zdraví, bezpečnosti a majetku a nejsou jakkoliv následně využívány k jakýmkoliv jiným účelům. Tyto záznamy nejsou v žádném případě poskytovány jakékoliv třetí osobě a přístup k těmto záznamům má pouze vedení Společnosti.

12.6 Pokud by měl jakýkoliv účastník problémy s jakýmkoliv typem srdečního onemocnění či jiným obdobným onemocněním (například epilepsie), tento účastník by měl tuto skutečnost sdělit operátorovi dané únikové hry a zvážit svou účast ve hře s ohledem na svůj zdravotní stav a možné komplikace z toho vyplývající. Vždy platí, že každý účastník se účastní únikové hry na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí.

12.7 Jakýkoliv z účastníků, který se v průběhu trvání únikové hry bude chovat neukázněně a/nebo bude kazit ostatním účastníkům jejich zážitek ze hry či jakkoliv jinak omezovat ostatní účastníky v průběhu trvání hry, může být vyloučen na základě rozhodnutí operátora, a to bez nároku na vrácení uhrazené kupní ceny či její části. Pokud bude jakýkoliv účastník úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení únikové hry, odpovídá za způsobenou újmu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí operátora, a to bez nároku na vrácení uhrazeného kupní ceny či její části. Společnost akceptuje ojedinělé a výjimečné poškození vybavení a zařízení v rámci běžného opotřebení.

12.8 Pokud bude jakýkoliv účastník jevit známky opilosti či intoxikace jakoukoliv návykovou látkou, nebude vpuštěn do kterékoliv z provozoven prodávajícího, a to na základě rozhodnutí operátora či vedení Společnosti. Dále platí, že Společnosti si vyhrazuje právo odmítnout vstup komukoliv, kdo se na základě uvážení operátora či vedení Společnosti bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze zdravotních / bezpečnostních / operativních důvodů.

12.9 Účastníkům není povoleno vstupovat do kterékoliv z provozoven prodávajícího jakýmikoliv zbraněmi či jinými nebezpečnými předměty, které jsou způsobilé ohrozit zdraví či bezpečnost jiných účastníků či zaměstnanců Společnosti. V kterékoliv z provozoven prodávajícího či v jejich bezprostřední blízkosti je striktně zakázáno kouřit. Účastník může být z bezpečnostních důvodů požádán o předložení obsahu svých osobních zavazadel za účelem prohlídky, zda neobsahují zbraně či jakékoliv shora uvedené nebezpečné předměty či zbraně způsobilé ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců Společnosti či jiných účastníků.

12.10 Účastníci jsou povinni si uschovat své osobní předměty a jakékoliv cennosti v uzamykatelných boxech umístěných na recepci provozovny. Společnost neodpovídá za újmu za ztrátu či odcizení osobních věcí či cenností, které nebudou umístěny v uzamykatelných boxech.

12.11 Účast v únikové hře není doporučena osobám mladším 7 let. Účastníci mladší než 15 let musí být v průběhu celého trvání hry doprovázeny rodičem nebo jiným zletilým zástupcem nezletilého účastníka.

 1. PRAVIDLA POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ

13.1 Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů v kterékoliv z provozoven prodávajícího je přísně zakázáno. Rovněž je zakázáno ve hře používání mobilních telefonů, tabletů a jiné výpočetní techniky. Porušení tohoto zákazu se trestá smluvní pokutou ve výši 5.000,-Kč a okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení kupní ceny či její části. Operátoři hry rádi udělají všem účastníkům upomínkový snímek ze hry po jejím ukončení v prostorách provozovny za tímto účelem vyhrazených.

13.2 Účastníci jsou tímto prodávajícím laskavě požádáni, aby nešířili jakékoliv informace o obsahu jednotlivých únikových her, zvláště o jejich zápletkách a řešeních. Prosím zachovejte tak unikátní zážitek z únikové hry i všem ostatním účastníkům.

 1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

14.1 V průběhu poskytování svých služeb bude prodávající maximálně usilovat o naplnění očekávání a splnění všech přání kupujícího a všech účastníků. V každém případě však platí, že prodávající nebude odpovědný za výpadky či neschopnost poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu “vyšší moci”, které prodávající nemohl očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy, požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání, atd.).

14.2 Prodávající není odpovědný za jakékoliv prodlení či výpadky provozu na webových stránkách způsobené případy “vyšší moci”, stejně tak jako výpadku telekomunikačních služeb, výpadků IT sítě či souvisejících záležitostí. Stejně tak není prodávající odpovědný za nefunkčnost/nesprávné nastavení elektronické adresy kupujícího, na kterou je doručováno potvrzení objednávky dle článku 3.5 těchto Podmínek.

14.3 Webové stránky prodávajícího mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích subjektů a jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být používány na základě volného uvážení uživatelů webových stránek prodávajícího, v žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor prodávajícího s obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních banner a odkazů použitých na těchto stránkách třetích osob.

14.4 Prodávající není odpovědný za jakoukoliv újmu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek prodávajícího a/nebo s nemožností jejich dočasného použití.

14.5 Prodávající není odpovědný za činnost a případné výpadky či omezení bankovních systémů obsluhujících platební systémy a platební brány napojené na rezervační systém prodávajícího.

14.6 V jakémkoliv případě vzniku odpovědnosti prodávajícího vůči kupujícímu je výše odpovědnosti prodávajícího omezena výší kupní ceny uhrazené kupujícím za zboží zakoupených kupujícím/použití služeb nabízených prodávajícím.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2 Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení Podmínek neplatným či neúčinným, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení Podmínek není dotknuta platnost ostatních ustanovení Podmínek.

15.3 Kupní smlouva včetně Podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Nejlepší
TECHNOLOGIE
Na českém trhu byste jen těžko hledali lépe vybavené únikové místnosti.


Vynikající
GAME MASTER
Kořením našich her je člověk, který váš zážitek vyžene na maximum.


4 Místnosti
V JEDNOM
Věková rozmanitost, možnost menších firemních či školních akcí.
Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...